Species Profiles :: Gouramis

Gouramis
Blue Gourami
(Trichogaster trichopterus)
Flame Dwarf Gourami
(Trichogaster lalius)
Gold Gourami
(Trichogaster trichopterus)
Kissing Gourami
(Helostoma temmincki)
Neon Blue Dwarf Gourami
(Trichogaster lalius)
Paradise Gourami
(Macropodus opercularis)
Pearl Gourami
(Trichogaster leeri)